Så jobbar vi

Hos oss är det förvaltarna som gör hållbarhetsanalysen. Detta skapar djup förståelse och insikt i bolagen vi investerar i. Det gör det också möjligt att uppmuntra bolagen i rätt riktning samtidigt som vi arbetar för högsta möjliga riskjusterade avkastning. Vårt arbetssätt gäller alla våra fonder, inte bara en viss del av vårt fondutbud.

2 x förvaltare berättar

Hur fungerar Lannebos arbetssätt i praktiken? Vi frågade förvaltarna Johan Ståhl och Karin Haraldsson om fördelar, utmaningar och hur de hittar »rätt« bolag att investera i.

Risk information

Past performance is no guarantee of future returns. The money you invest in a fund can both increase and decrease in value and it is not certain that you will get back the full amount invested.

Johan Ståhl

Gör: Fondförvaltare. Johan förvaltar Lannebo Småbolag.

Utmärkelser: Har flera gånger blivit utsedd till Sveriges bästa småbolagsanalytiker.

Personligt motto: "Jag vill vara intresserad, uppmuntrande och rättvis."

"Det är inte bara av välvilja vi integrerar hållbarhet i bolagsanalysen."

Vi på Lannebo letar hela tiden aktivt efter nya kunskaper och insikter. Vi förvaltare är ute på fältet och träffar bolagen som vi investerar i. Vi åker till fabriker, har möten med företagsledningar och tar reda på hur det verkligen förhåller sig. Då får vi en god inblick i och förståelse för företagen.

Det gör också att vi är duktiga på att förstå vilka risker som är förknippade med bolaget. Så har det varit ända sedan Lannebo grundades år 2000, och det är även något som vi ständigt inpräntar i yngre kollegor. Kan man inte överblicka risken, hur ska man då kunna prissätta aktien?

Vidare brukar jag säga att “världens bästa bolag kan ha världens sämsta aktie för att den är för högt värderad”. Hur lockande det än må vara, i det läget blir det ingen investering, utan det gäller att hålla fast vid strategin och vara disciplinerad. På samma sätt har vi ett tydligt hållbarhetsfokus i alla våra beslut och investeringar. De bolag som inte förstår hur viktigt detta är kommer att få det svårt framöver. Det är alltså inte bara av välvilja vi integrerar hållbarhet i bolagsanalysen. Vi är övertygade om att hållbart är lönsamt, och för oss är det själva essensen i aktiv förvaltning.

Karin Haraldsson

Gör: Fondförvaltare. Karin förvaltar Lannebo High Yield, Lannebo Corporate Bond, Lannebo Likviditetsfond och Lannebo Komplett.

Personligt motto "Sneglar inte på konkurrenter utan gör det jag tror på. Gör inte saker så komplicerade, är nyfiken och litar på min intuition."

"Som ansvarsfull investerare kan vi verkligen påverka och göra skillnad"

När jag tänker på vad som skiljer vårt sätt att arbeta gentemot många andras så är det framför allt det stora ansvaret och engagemanget som vi förvaltare har. Det är vi som gör både bolags- och hållbarhetsanalysen och fattar sedan också beslutet om den faktiska investeringen. Det finns många fördelar med det. Vi lär oss många saker om bolagen ur olika aspekter, ett engagemang som är en stor trygghet för spararna. I det arbetet tittar vi självklart på alla ekonomiska delar, som skuldsättning, kassaflöde och lönsamhet, men också om bolagen lever upp till den hållbarhetsstandard som vi efterfrågar.

Detta är extra betydelsefullt när det kommer till mindre privatägda bolag, där informationsgivningen inte är lika transparent som i större noterade bolag. Där kan vi som ansvarsfull investerare verkligen vara med och påverka och göra skillnad.En annan viktigt aspekt: Ju mer kunskap vi har om en verksamhet, desto djupare insikter får vi också om produkterna i sig, om de har en framtid och hur konkurrenssituationen ser ut.

Biotech är exempel på en bransch som många tycker är intressanta, men det kan vara svårt att sia om utvecklingen, och då tycker jag det är bättre att avstå. För mig som arbetar med företagsobligationer, där vi lånar ut pengar över lång tid, ligger fokus på att bolagen har tillräckliga kassaflöden för att betala sina räntor och att de kan återbetala obligationen vid löptidens slut.
Detta är viktigare än företagets tillväxttakt.

Lannebomodellen - Steg för steg

Vi är övertygade om att företag som tar ansvar för människor och samhälle, som förstår sin omvärld, dess risker och dess möjligheter, har större chans till långsiktig lönsamhet och därmed också större potential att generera en god avkastning åt våra kunder till en lägre risk. Därför följer vi en egen och framgångsrik metod när vi letar investeringar till våra fonder.

Risk information

Past performance is no guarantee of future returns. The money you invest in a fund can both increase and decrease in value and it is not certain that you will get back the full amount invested.

1. Hitta rätt bolag

Marknaden består av tusentals bolag och vi lägger allt vårt fokus på att försöka hitta ansvarsfulla bolag som vi tror kommer ge våra kunder bästa möjliga avkastning. Vår bolagsanalys är central för att identifiera bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller och som är positionerade för framtiden.

2. Första urvalet

I det första urvalet identifierar förvaltaren exempelvis bolag med god lönsamhet i en intressant bransch eller med en lovande produkt, bolag som har lösningen på ett problem eller som är marknadsledande inom sin nisch.

3. Grundlig bolagsanalys

Det är alltid våra förvaltare som gör både bolagsanalysen, hållbarhetsanalysen och fattar beslut om själva investeringen. Ett engagemang som skapar en ovärderlig kunskap och inblick i de bolag vi investerar i. I hållbarhetsanalysen analyserar och bedömer förvaltaren ett femtiotal punkter. Därefter sätter förvaltaren betyg på hur bolagen hanterar styrningsfrågor, miljörelaterade och sociala frågor som mångfald, arbetsrätt och jämställdhet. Bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling, och ha en plats på marknaden i framtiden. För våra förvaltare är det viktigt att de förstår hur verksamheten i grunden är uppbyggd: bolagsstyrning, företagskultur, marknadsposition, strategi. För oss är det själva essensen av äkta, aktiv förvaltning. Våra förvaltare ser möjligheter och risker som en indexförvaltning eller robot aldrig kan göra.

4. Extern hållbarhetskontroll

Även om det kan tyckas vara en självklarhet, så vill vi ändå poängtera: Lannebo investerar inte i bolag som är involverade i kontroversiella vapen. Fonderna är inte heller investerade i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Innan vi gör en investering låter vi alltid en extern part göra en hållbarhetskontroll på det aktuella bolaget. Här använder vi oss av världsledande Sustainalytics, som i mer än 25 år hjälpt investerare att granska bolag för att få fram bättre beslutsunderlag. Vi gör även samma kontroll två gånger per år för samtliga innehav. Skulle ett bolag visa sig bryta mot någon konvention fattar vi beslut om vi ska sälja bolaget eller fortsätta vara investerad. Sedan vi började dokumentera konventionsöverträdelser år 2016 har endast ett innehav fastnat i kontrollen.

5. Investeringsbeslut

Innan förvaltarna kan genomföra en investering i ett nytt bolag måste vår riskhanteringsfunktion godkänna det. Efter att förvaltarna har identifierat ett bolag som de vill investera i skickar de en ansökan till riskhanteringsansvarige som utför kontroller för att säkerställa att bolaget lever upp till Lannebos uppsatta krav.

6. Löpande bevakning och kontinuerligt ställningstagande

Varje dag utvärderas investeringsbesluten. Vill vi fortfarande vara investerade i det här bolaget? Utvecklas bolaget som vi önskar? Om inte, måste vi för andelsägarnas bästa ibland sälja av innehavet.

7. Bolagsbesök och dialog

Verklig förändring kommer av att investerare engagerar sig i bolagen och använder sin ägarmakt. Som stor ägare i många företag har Lannebo möjlighet att påverka och bidra till förändring. Den möjligheten använder vi oss av proaktivt såväl som reaktivt genom att ha en kontinuerlig dialog med företag där vi har innehav. Lannebo genomför årligen ett antal strukturerade hållbarhetsmöten med ledningspersoner i utvalda bolag för att diskutera deras hållbarhetsarbete. Dessa möten är prioriterade då vi bedömer att det ger effekt i bolagen samtidigt som de ger oss ett bredare underlag för investeringsanalysen. I de fall vi bedömer det lämpligt kan vi också samarbeta med andra investerare för att skapa största möjliga effekt.

8. Valberedning och bolagsstämma

Lannebo är en stor ägare i många nordiska bolag, vilket medför ett ansvar och en möjlighet att påverka bolagen, inte minst genom valberedningar. Där deltar vi aktivt för att bolagen ska få så kunniga, mångsidiga och jämställda styrelser som möjligt. Inför bolagsstämmorna 2019 deltog vi i 30 valberedningar och vi har röstat på hela 82 bolagsstämmor. Vår huvudprincip är att delta i bolagsstämmor där vi är en större aktieägare och vi röstar på bolagsstämmor i drygt 60 procent av vårt förvaltade kapital. För oss är detta ägararbete en integrerad del av den aktiva förvaltningen.

3 x framtid

Lannebos viktigaste uppgift som ansvarsfull investerare handlar om vilka bolag vi väljer in till fonderna. Då är det av största vikt att det finns en långsiktig och hållbar affärsmodell som överensstämmer med behoven i samhället. Här är tre exempel på bolag, som visar hur vi aktivt identifierar intressanta aktörer på marknaden.

Risk information

Past performance is no guarantee of future returns. The money you invest in a fund can both increase and decrease in value and it is not certain that you will get back the full amount invested.

Energi: Smart omställning

Omställning till mer hållbara energikällor gör att vi också tittar på företag med energieffektiva lösningar. Ett bra exempel är NIBE som tillverkar värmepumpar. Med tanke på att fastigheter är en av de största källorna till koldioxidutsläpp är det en produkt i tiden.

Miljö: Naturlig råvara

Att plast blir ett allt större miljöproblem är en realitet. Då är det en given utveckling att naturliga råvaror gynnas, som exempelvis skogsindustrikoncerner som Holmen. Deras skogsbaserade produkter gör att flera plastprodukter kan ersättas och fasas ut.

Teknik: Livräddare

Alla vill ha säkrare fordon, både ur ett personligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av största vikt. Företag som Autoliv, som ligger i framkant med sina produkter inom bilsäkerhet, är intressanta för oss.